Общи условия на holnamasa.com

за покупко-продажба на холни маси от магазин holnamsa.com, собственост на

„АРТ ГЛАС ДИЗАЙН“ ЕООД
ЕИК: BG 131395062
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:
гр.София 1619, ул. Синята Скала 49
Тел.: 02 8577620; e-mail: sales@holnamasa.com; https://holnamasa.com

наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от разстояние регламентират отношенията между ТЪРГОВЕЦА и лицата, ползващи уеб сайта holnamasa.com. Тези общи условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „Поръчка“, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на holnamasa.com, съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация. Продуктите, които се намират на интернет страницата holnamasa.comне представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
След кликане на бутона „Поръчка“, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в „Поръчка“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.
ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са налични. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС.

ПОРЪЧКИ, ДОГОВОР

Поръчки могат да правят всички потребители на сайта holnamasa.com.
Изпращането на поръчката не означава автоматично запазване на артикули в системата. Наш служител може да се свърже с Вас, за уточняване на детайли по поръчката. Договорът за продажба от разстояние между ТЪРГОВЕЦ и КЛИЕНТ се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на ТЪРГОВЕЦА.

ЦЕНИ

Цените, посочени на сайта са в български лева. Цените са крайни и включват всички данъци и такси, без цената за доставка, която може да е безплатна. Търговеца си запазва правото да променя цените по всяко време. Разходите за доставка на стоката/ите, както и разходите за връщане на стоките, в случай, че е упражнено право на отказ от закупената/ите стока/и е за сметка на клиента. Размера на разходите за връщане на стока/и, които не могат да бъдат върнати по куриер се определя в зависимост от начина, който клиента е избрал да върне стоката /например – ако е с куриерска пратка – стойността на съответната куриерска услуга, съобразно приложимия към този момент ценоразпис на избрания от Клиента куриер/. В случай, че стоките се изпращат извън територията на Република България, потребителят/клиентът следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа.

ПЛАЩАНЕ

Клиентът може да плати цената на поръчаната от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

1. Наложен платеж

2. Банков превод с платежно нареждане
Основание: Онлайн поръчка номер № ….

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия Клиента дава своето безусловно изрично съгласие да заплаща авансово на Търговеца цялата продажна цена на поръчката, направено през уеб сайта. В случай на плащане чрез „наложен платеж“ Купувачът заплаща на Куриера при доставката сума равна на общата стойност, включваща цената на стоката и цената на доставката.

ДОСТАВКА

Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката, освен ако стоката не е застрахована. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, надрасквания, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения ù преглед,
Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването ù.
Сроковете за доставка на стоки са както следва:
За налични стоки – от 1 /един/ до 3 /три/ работни дни след сключване на договора;
По индивидуална заявка – от 10 /десет/ до 25 /двадесет и пет/ работни дни след сключване на договора.
В случай, че Клиента е избрал да извърши плащане чрез банков превод, доставка се извършва след постъпване на авансово плащане на стойността на поръчката по сметка на Търговеца. В случай, че не постъпи плащане в срок до 3 /три/ дни от датата на потвърждение на поръчката от страна на Търговеца, последният има право да анулира поръчката и да не я изпълни, както и да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи.

ГАРАНЦИИ

ТЪРГОВЕЦЪТ предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката /търговска гаранция/. В документа са описани: адрес и гаранционните условия на производителя и гаранционен срок на закупената от Клиента стока. Освен търговската гаранция, е налице и законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно чл.112-115 от ЗЗП.

РЕКЛАМАЦИИ

Рекламации на закупени от разстояние стоки през сайта на Търговеца се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската / законова гаранция на адрес sales@holnamasa.com

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва срещу задължение за плащане обявените стоки на Интернет магазина holnamasa.com
Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата holnamasa.com
Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от holnamasa.com услуги;
• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
• да не извършва злоумишлени действия;
• да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез holnamasa.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на holnamasa.com
ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез holnamasa.com
ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес sales@holnamasa.com
ТЪРГОВЕЦЪТ събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦА ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА
ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ИЗМЕНЕНИЯ

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦА се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителя не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителя заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦА има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА

Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е приело стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е приело последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка.
За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да информира за решението си Търговеца преди изтичане на 14-дневния срок. За да упражни правото си на отказ Потребителят може да използва стандартен формуляр за отказ от договора /препратка – Приложение 6/ или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). При упражняване на това право Потребителят следва да уведоми ТЪРГОВЕЦА за имената си, географския си адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес. Потребителят следва да уведоми Търговеца и за банкова сметка, по която следва да му бъде възстановена стойността на заплатената от него стока. Възстановяването на сумата става в срок до 30 /тридесет/ работни дни от връщане на стоката. Разходите по връщане на стоката са за сметка на Клиента/Потребителя, съобразно избран от последния начин на връщане.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.